Инвестиционното намерение предвижда изграждане на фотоволтаична ел. инсталация

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на фотоволтаична ел. инсталация за собствени нужди върху селскостопанска сграда, собственост на Възложителя. На покрива на сградата, ще бъдат поставени фотоволтаични модули с мощност 99,750 kWp., както и батерия с мощност 200 кВч.

Фотоволтаичната централа, ще се изгради върху съществуваща сграда с ориентация юг. Покривът е с големина над 3000 м2, а необходимата площ на централата е не-повече от 530 м2. В административната част на фермата има обособено помещение, в което се намират електрическите табла. Там ще се поставят инверторите към фотоволтаичната централа. Захранването от централата до инверторите ще минава по съществуващи кабелни скари. Инвестиционното намерение ще се изпълнява единствено върху и в съществуващата сграда. Тъй като произведената електроенергия ще се използва единствено за собствени нужди, не е необходимо свързване с електроразпределителната мрежа.