These Terms of Use govern the relationship between Petar Kozarev Ltd, on the one hand, hereinafter referred to as www.kozarev.bg, and the users of the website https://kozarev.bg/, on the other hand, hereinafter referred to as users.

In the application and interpretation of these Terms and Conditions, the following terms and expressions shall have the following meanings:

1.1 A website/internet site ("website") is a distinct location on the World Wide Web, accessible via its Uniform Resource Locator (URL) via HTTP, HTTPS or other standardized protocol and containing files, programs, text, sound, picture, image or other materials and resources.

1.2. KOZAREV.BG is a website - a virtual information resource on the Internet, owned by "Petar Kozarev" Ltd, which enables users to use various services subject to these Terms and Conditions.

1.3. "Petar Kozarev Ltd. with registered office and management address. Sofia g.k. Ltd. Dr. "Petar Dertliev" № 129, UIC 2001730367, providing the information and services subject to these terms of use through its administered website https://kozarev.bg/. E-mail address: office@kozarev.bg

1.4.A user is any person who uses the information and services provided by the https://kozarev.bg website.

1.7.Malicious acts are acts or omissions that violate Internet ethics or cause harm to persons connected to the Internet or associated networks, sending unsolicited mail (unsolicited commercial messages, SPAM, JUNK MAIL), overfilling channels (FLOOD), gaining access to resources with someone else's rights and passwords, exploiting flaws in systems for personal gain or to obtain information (HACK), performing acts that may qualify as industrial espionage or sabotage, damaging or destroying systems or information arrays (CRACK), sending Trojan horses or causing the installation of viruses or remote control systems, interfering with the normal operation of other users of the Internet and associated networks, committing any act that may qualify as a criminal offence or administrative offence under Bulgarian law or other applicable law.

Art.2 Services provided and subject of the contract.

2.1. www.kozarev.bg provides the User with access to published information. 

2.2. The User shall strictly comply with the requirements set forth in these Terms of Use.

Art.3 Consent to Terms and Conditions.

3.4. www.kozarev.bg reserves the right to change the Terms of Use of the site, in which case it is obliged to notify the User in a timely manner.

Article 5 Intellectual Property Rights.

All content on this site, including text, graphic design, image icons, photos and software, is the property of www.kozarev.bg. Any use of materials from this site without prior written approval from office@kozarev.bg is prohibited.

Чл.6 Права и задължения на потребителя.

6.1. Потребителят има право на достъп до услугите, предоставяни от www.kozarev.bg, при спазване на Общите условия за ползване на сайта. 

6.6. Потребителят се задължава при ползване на предоставяната от www.kozarev.bg  услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на www.kozarev.bg, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 •   противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави;
 •   съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 •   пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 •   с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 •   съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание;
 •   чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 •   представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 •   предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;
 •   нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
 •   накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 •   съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

6.7. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от www.kozarev.bg услуги:

 •   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 •   да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Чл.1.7.;
 •   да уведомява незабавно www.kozarev.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

Чл.7 Права и задължения на www.kozarev.bg

7.1. www.kozarev.bg се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителят за нормално ползване на услугите – предмет на настоящите Общи условия.

7.2. www.kozarev.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга.

7.3. С приемане на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

7.4. www.kozarev.bg не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от www.kozarev.bg.

Чл.8 Отговорност при технически недостатъци.

8.1. www.kozarev.bg  не носи отговорност за непредоствавяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.kozarev.bg.

8.1. www.kozarev.bg не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

8.2. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с https://kozarev.bg/, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на www.kozarev.bg. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от www.kozarev.bg за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

8.3. www.kozarev.bg не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.

Чл.9 Лични данни

9.1. Със одобрението за регистрация се счита, че Потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.

9.5. www.kozarev.bg извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на номративни-те актове в сферата на защита на личните данни. Www.kozarev.bg е администратор на лични данни по смисъла на закона. Www.kozarev.bg може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Условията за ползване. 

9.6 В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук. Потребите-лите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Козарев ЕООД може да бъде лишено от възможността да пре-доставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за из-правното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняване-то им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правила-та за обработка на лични данни от Козарев ЕООД.

9.6. Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):

 •   предоставяне на услугата;
 •   статистически цели във връзка с работата на сайта.

9.7. www.kozarev.bg се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: (а) е налице изричното съгласие на Потребителя; (б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на www.kozarev.bg за дейности по администриране на услугата; (в) информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; (г) www.kozarev.bg е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

9.8. www.kozarev.bg съхранява предоставените лични данни за срок до прекратяване на договора (т. 3.5. от настоящите Общи условия).

Чл.10 Други условия

10.1. Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет сайта на www.kozarev.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.1. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.2. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, ще бъдат решавани съгласно действащото законодателство на Република България.

 

GDPR

 1.   Въведение
 2. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законода-телството на страните – членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

 1. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2) – Регламентът се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3) – правилата на Общия Регламент важат за всички адми-нистратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

 1. Понятия 

 „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо ли-це, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, спе-цифични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, иконо-мическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уни-кално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни от-носно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събира-не, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извли-чане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг на-чин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изт-риване или унищожаване;

 „Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обра-ботването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните крите-рии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко физическо лице, което е предмет на личните данни съхра-нявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични дан-ни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години. Обработ-ката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгла-сие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежа-телят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразя-ващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свър-зани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, от-насящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, не-говото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, по-ведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС е мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработ-ване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на устано-вяване в ЕС е неговият административен център.

 „Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработване-то;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 1.   Декларация относно политиката по защита на личните данни
 2. Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД, се ангажира да осигури съответствие със за-конодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни „ПЕТЪР КОЗА-РЕВ“ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
 3. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
 4. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработване-то на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиен-ти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организация-та обработва от различни източници.
 5. Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД се ангажира с преразглеждането на „Регистъ-ра на дейностите по обработване“ ежегодно в светлината на всякакви промени в дейности-те на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въз-действието върху защитата на данните и други. Този регистър трябва да бъде на разполо-жение по искане на надзорния орган.
 6. Тази политика се прилага за всички служители/работници и заинтересованите страни на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има пред-положение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.
 7. Партньори и трети лица, които работят с или за „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се запознаят и ще се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ПЕ-ТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е поело, и което дава право на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

III.    Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679 

 1. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е отговорно за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД; 
 3. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служи-тели на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД, които обработват лични данни. 
 4.   Принципи за защита на данните

Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 1. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно 

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Посочват се като „основания за обработване“.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни предоставя определена информация на субектите на данни, доколкото това е прак-тически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от су-бектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъ-де на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за „прозрач-ност“.

Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конк-ретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език. 

„ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД уведомява субекта на данни посредством уведомлението се запис-ва в Образец на Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни) (GDPR_FORM_01).

Специфичната информация, която се предоставя на субекта на данните, включва като ми-нимум:

 •   данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и, ако има такъв, на представителя на администратора;
 •   контактите на ОЗЛД;
 •   целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;
 •   периода, за който ще се съхраняват личните данни;
 •   съществуването на следните права –  достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права;
 •   категориите лични данни;
 •   получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо;
 •   където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните;
 •   всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.
 1. Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различа-ва от тези, официално обявени в Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД).

 1. Личните данни, които се обработват, трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)
 •   Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД гарантира, че на годишна основа всички способи за събиране на данни се преглеждат, за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни.
 1. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.
 •   Данните, които се съхраняват от администратора на данни, се преглеждат и актуализират при необходимост. Не се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.
 •   Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е отговорно да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.
 •   Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.
 •   От служителите/работниците (клиентите/други) се изисква да уведомяват „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорност на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.
 •   Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД преглежда регулярно сроковете на съхранение на всички лични данни.
 •   Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е отговорно за осигуряване съответствие на съхраняваните данни с исканията за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД реши да не се съобрази с искането, „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД отговоря на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.
 •   Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е отговорно за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни  имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и е да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни; и да препраща всяка корекция на лични данни към третите страни, където това е необходимо.
 1. Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработване-то. 
 2. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД извършва оценка на въздействието (оценка на риска), като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД.

При определянето на това доколко уместно е обработването, се разглежда степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

При оценяването на подходящи технически мерки, се разглежда следното:

 •   Защита с парола;
 •   Автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;
 •   Премахване на права на достъп за USB и други преносими носители с памет;
 •   Антивирусен софтуер и защитни стени;
 •   Правата за достъп основани на роли, включително тези,  на назначен временно персонал
 •   Защитата на устройства, които напускат помещенията на  организацията, като лаптопи или други;
 •   Сигурност на локални и широкообхватни мрежи;
 •   Технологии за подобряване на поверителността, като например псевдонимизиране и анонимизиране;
 •   Идентифициране на подходящи международни стандарти за сигурност подходящи за „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД.

При оценяването на подходящите организационни мерки се взема предвид следното:

 •   Нивата на подходящо обучение в „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД;
 •   Мерките, които отчитат надеждността на служителите (например атестационни оценки, препоръки и т.н.);
 •   Включването на защитата на данните в трудовите договори;
 •   Идентификация на дисциплинарни мерки за нарушения по отношение на обработването на данни;
 •   Редовна проверка на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност;
 •   Контрол на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи;
 •   политика на „чисто работно място и чист екран“ ;
 •   Съхраняване на хартия на базата данни в заключващи се стенни шкафове;
 •   Ограничаване на използването на портативни електронни устройства извън работното място;
 •   Ограничаване на използването от служителите на лични устройства на работното място;
 •   Приемане на ясни правила за създаване и ползване на пароли;
 •   Редовно създаване на резервни копия на личните данни и физическо съхраняване на носителите с копия на подходящо място;
 •   Налагане на договорни задължения на организации контрагенти да предприемат подходящи мерки за сигурност при прехвърляне на данни извън ЕС. 
 1. Спазване на принципа на отчетност

Общият регламент за защита на данните въвежда принципа на отчетност (чл. 5, пар. 2 от ОРЗД) и изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

„ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за пове-дение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по под-разбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни и т.н.

 1.   Права на субектите на данни 
 2. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, как-то и на данните, които се записват за тях:
 •   Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 •   Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 •   Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 •   Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 •   Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 •   Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 •   Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 •   Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 •   Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 •   Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 •   Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 •   Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
 1. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:
 •   Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, искания за коригиране на данни, искания за изтриване на данни, искания за ограничаване обработването на данни, жалби, свързани с обработването на личните данни.
 1.   Съгласие 
 2. Под „съгласие“ „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД ще разбира всяко свободно изразено, конкрет-но, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгла-сие по всяко време.
 3. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД разбира под „съгласие“ само случаите, в които субектът на дан-ните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз ос-нова на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.
 4. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е на-лице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.
 5. За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие на субек-тите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.
 6. Когато „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получе-но разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 16 години (освен ако държавата-членка не е предвидила по-ниска възрастова граница, която не може да бъде по-ниска от 13 години).

VII.    Сигурност на данните

 1. Всички служители/работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхра-няването на данните, за които те отговарят и които „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД държи, както и че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили договор/клауза за поверителност.
 2. Всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с вътрешните процеси и процедури. Всички лич-ни данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:
 •   в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или 
 •   ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация; и / или
 •   съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.
 1. Компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от отори-зираните служители/работници на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД. От всички служите-ли/работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клау-зи/декларация за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.
 2. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където  могат да бъдат дос-тъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни  по-мещения без изрично разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необхо-дими за текущата работа, те трябва да бъдат унищожени със съответен протокол.
 3. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани след изтичане на установе-ния срок за съхранението им. Записите на хартиен носител, които са достигнали датата на съхранение, трябва да бъдат нарязани и унищожени като „поверителни отпадъци“. Данни-те върху твърдите дискове на излишните персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени.
 4. Обработването на лични данни „извън офиса“ представлява потенциално по-голям риск от загуба, кражба или нарушение на лични данни. Персоналът бива специално упълномо-щен да обработва данните извън обекти на администратора.

VIII.    Разкриване на данни

 1. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД не разкрива личните данни на неупълномощени трети страни и/или ако не се изискват по установения ред. 

На служителите се извършва специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне разкриване на лични данни на неупълномощени трети страни и/или по неустано-вения ред.

 1. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специал-но разрешени от Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД.
 2.     Съхраняване и унищожаване на данните
 3. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифи-цирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на цели-те, за които са били събрани данните.
 4. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен инте-рес, научни или исторически изследвания и за статистически цели,  и само при изпълнени-ето на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свобо-дите на субекта на данните.

3 Периодът на съхранение за всяка категория на лични данни са установени от „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД в „Срокове за съхранение на документи в „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД“.

 1. Личните данни се унищожават по сигурен начин, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
 2.   Трансфер на данни 
 3. Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регла-мент като „трети страни“) са незаконни, освен ако няма подходящо ниво на защита на ос-новните права на субектите на данни. 

Прехвърлянето на лични данни извън ЕС е забранено, освен ако не се прилагат една или повече от указаните гаранции или изключения:

1.1. Решение за адекватност

Европейската комисия може да оцени трети страни, територия и/или специфични сектори в трети страни, за да прецени дали има подходящо ниво на защита на правата и свободите на физическите лица. В тези случаи не се изисква разрешение.

Държавите, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), но не и на ЕС, се приемат като отговарящи на условията за решение за адекватност*.

*Чл. 45 пар. 8 от ОРЗД – Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съ-юз и на своя уебсайт списък на трети държави, територии и конкретни сектори в трета държава и международни организации, за които е решила, че осигуряват или че вече не осигуряват адекватно ниво на защита. 

 1. Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield)

Ако Дружеството желае да прехвърли лични данни от ЕС на трета страна в САЩ, тя трябва да провери дали организацията е подписала Рамковото споразумение „Privacy Shield“ с Министерство на търговията на САЩ.

Американското министерство на търговията отговаря за управлението и администрирането на Privacy Shield и гарантира, че компаниите изпълняват своите ангажименти. За да могат да се сертифицират пред министерството, фирмите трябва да имат политика за защита на личните данни в съответствие с принципите на ОРЗД, напр. използват, съхраняват и прех-върлят личните данни в съответствие набор от строги правила и предпазни мерки за защи-та на данните.

 1. Задължителни фирмени правила

„ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД може да приеме одобрени задължителни корпоративни правила за прехвърляне на данни извън ЕС. Това изисква подаването им за одобрение до съответния надзорен орган.

 1. Стандартни договорни клаузи 

„ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД може да приеме утвърдени стандартни договорни клаузи за защи-та на данните при прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство.

 1. Изключения

При липса на решение за адекватност, членство в US Privacy Shield, задължителни фирме-ни правила и/или договорни клаузи, прехвърляне на лични данни в трета страна или меж-дународна организация се извършва само при едно от следните условия:

 •   субектът на данните изрично се е съгласил с предложеното прехвърляне, след като е бил информиран за възможните рискове от такива прехвърляния;
 •   предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;
 •   предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
 •   предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
 •   предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 •   предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 •   предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.
 1.   Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)
 2. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД поддържа регистър на дейностите по обработване на лични данни със следната информация: 
 •   бизнес процесите, които използват лични данни;
 •   източниците на лични данни; 
 •   описание на категориите лични данни;
 •   дейностите по обработване;
 •   целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 •   правното основание за обработването;
 •   получателите или категориите получатели на личните данни;
 •   основните системи и места за съхранение;
 •   всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
 •   сроковете за съхранение и заличаване.
 1. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.
 2. „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД оценява нивата на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД и във връзка с об-работването, предприето от други организации от името на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД. За оценка на въздействието върху защитата на данните „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД Ръководство-то на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД използва приета Методология за оценка на въздействието върху защитата на данните.
 3. „“ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.

Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физичес-ките лица, по-специално при използване на нови технологии, и като се вземат предвид ес-теството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработва-не „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД следва да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни. 

 1. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, налице са сериозни опасения относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то въпросът се ескалира пред надзорния орган.
 2. Ръководството на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД прави периодичен (ежегоден) преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъ-ра на дейностите по обработване“ в светлината на всякакви промени в дейностите на „ПЕТЪР КОЗАРЕВ“ ЕООД.